25.05.2023 Projekt ustawy o sygnalistach przekazany Stałemu Komitetowi Rady Ministrów

Projekt ustawy przeszedł zmiany, wynikające z roboczych ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz uwag zgłoszonych podczas opiniowania projektu.

Na uwagę zasługują trzy kluczowe kwestie:

1️⃣ Art. 4 ust. 1 pkt 11 i 12 projektu ustawy został zmodyfikowany. Usunięto z niego funkcjonariuszy Policji, służb oraz żołnierzy zawodowych, co wprowadza istotne ograniczenia w zakresie podmiotowym projektu.

2️⃣ W art. 6 ust. 2 projektu ustawy dokonano zmiany momentu objęcia zgłaszającego ochroną przysługującą na mocy ustawy. Teraz zgłaszający będzie podlegał ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 projektu ustawy dopiero po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 37 projektu ustawy.

3️⃣ Art. 37 projektu ustawy został dodatkowo doprecyzowany. Wprowadzono instrukcyjny termin 30 dni na wydanie zaświadczenia przez właściwy organ, a także obowiązek złożenia przez zgłaszającego oświadczenia o prawdziwości informacji, które są przedmiotem zgłoszenia.

Zmieniono też przepisy wejścia w życie ustawy. Ministerstwo proponuje, by weszła w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących ustalania procedur zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych. Te przepisy mają wejść w życie od następnego dnia po ogłoszeniu.

Żołnierz nie będzie już sygnalistą

Projekt przekazany Stałemu Komitetowi Rady Ministrów wyłączył stosowanie ustawy do:

  • funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej,
  • żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową.

Zgłoszenia Policji

Projekt zawiera zmianę dotyczącą zgłoszeń dokonywanych Policji. Zgodnie z aktualnym projektem Policji zgłaszane będą zgłoszenia zewnętrzne DOTYCZĄCE przestępstwa (poprzednio zakładano, że Policji będą zgłaszane naruszenia, które MOGĄ stanowić przestępstwo).

Procedura zgłoszeń zewnętrznych PIP

Projekt ustawy zobowiązuje Państwową Inspekcję Pracy do ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczącą przypadku, w którym sygnalista nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia.

Zgłoszenie zewnętrzne – ochrona dopiero po wydaniu zaświadczenia

Projekt przewiduje, że w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego, zgłaszający podlega ochronie dopiero z chwilą wydania zaświadczenia. Zaświadczenie będzie wydawał organ publiczny, właściwy do podjęcia działań następczych, po uprawdopodobnieniu zaistnienia naruszenia prawa.

Ale UWAGA! Termin na wydanie zaświadczenia: nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (?!).

Organ publiczny będzie informował o wydaniu zaświadczenia podmiot prawny, na którego rzecz wykonuje lub świadczy pracę sygnalista.

A co do samego zaświadczenia…

Oświadczenie

Zaświadczenie będzie wydawane po odebraniu od zgłaszającego OŚWIADCZENIA ZŁOŻONEGO POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA FAŁSZYWE ZEZNANIA, IŻ INFORMACJA O NARUSZENIU PRAWA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM ZGŁOSZENIA BYŁA PRAWDZIWA W MOMENCIE DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA.

Jestem przekonany, że przepis w tym kształcie skutecznie „zachęci” sygnalistów do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

Już bez dodatkowych zachęt

Z nowej wersji ustawy zniknął też obowiązek określenia systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych. Ale nie całkowicie. Według nowej wersji ustawy może być elementem fakultatywnym procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Termin wejścia w życie

Co do zasady 2 miesiące od dnia ogłoszenia, ale jeśli chodzi o:

  • przepisy dotyczące ustalania procedur zgłoszeń wewnętrznych, w tym:
  • przepisów dotyczących powierzania obsługi przyjmowania zgłoszeń, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnej oraz zapewnienia informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z ustawą,
  • przepisy dotyczące ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń przez organ publiczny,

to zgodnie z projektem mają one wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do pełnej treści projektu: https://lnkd.in/eT3rWx6h

Nowy projekt ustawy o sygnalistach (1)

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share