O dyrektywie
Znajomość przyszłości nie może być uzyskana od duchów, z astrologii ani obliczeń. Trzeba ją uzyskać od ludzi, którzy znają stan sił wroga.

01Ochrona tożsamości

System ochrony sygnalistów musi zapewniać pełną anonimowość

02Możliwość wyboru

System ochrony powinien zapewnić sygnalistom możliwość podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zgłoszenia.

03Bezpieczne i sprawne kanały

Musisz zapewnić sygnalistom przyjazny, bezpieczny, oddzielny i poufny kanał zgłaszania naruszeń.

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_236067697-850x1280.jpeg
PRZYGOTOWANIA

Co trzeba zrobić, by wypełnić wymogi dyrektywy o ochronie sygnalistów?

Odpowiedź na to pytanie jest trudniejsza niż może się wydawać.

Musisz zapewnić ochronę największej możliwie kategorii osób, które mają dostęp do informacji o naruszeniach, ich ujawnienie leży w interesie publicznym a osoby te hipotetycznie mogą za ich ujawnienie doświadczyć działań odwetowych. Ochrona powinna być ustalana na podstawie wszystkich okoliczności z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji.

Przy ustalaniu odpowiednich procedur ochronnych powinieneś uwzględnić wszystkich pracowników, usługodawców, pracowników tymczasowych. Musisz też mieć na względzie te kategorie osób fizycznych, które nie będąc pracownikami mogą narazić się na działania odwetowe i przez to ucierpieć. Trudny orzech do zgryzienia, prawda? Prawnicy IPSO LEGAL chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Skuteczne wykrywanie naruszeń

Według dyrektywy brak istniejących procedur ochrony sygnalistów może wyrządzić poważną szkodę dla dobra społecznego i interesu publicznego.

Jednym z celów dyrektywy jest zapewnienie skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń. Wynikiem tego ma być poprawa egzekwowania prawa w szeregu różnych obszarów m.in.:

POMÓWIENIAOchrona sygnalistów. Czyli tak właściwie kogo?

Dyrektywa jasno stanowi, że należy odróżnić sygnalistów od osób pomawiających

By korzystać z ochrony dyrektywy, osoby dokonujące zgłoszenia powinny mieć uzasadnione podstawy, że informacje które posiadają są prawdziwe.

Powinno to stanowić odpowiednie zabezpieczenie przed zgłoszeniami dokonywanymi w złej wierze – wówczas osoby takie nie będą korzystać z ochrony dyrektywy.

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2020/08/service_03-1280x1200.jpg

Co się zmieni?czyli w jakich sektorach ochrona sygnalistów będzie mieć szczególne znaczenie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

w kontekście wydatkowania środków publicznych, zakłóceń konkurencji czy egzekwowania przepisów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

dyrektywa ma przyczynić się do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku, także przez produkty niebezpieczne.

ZDROWIE PUBLICZNE

ochrona sygnalistów ma przyczynić się do wykrywania zagrożeń dla zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, które mogłyby pozostać z różnych przyczyn nieujawnione.

OCHRONA DANYCH

ochrona sygnalistów ma być wsparciem w ujawnianiu naruszeń RODO w sektorach ochrony zdrowia, transportu czy usług cyfrowych.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

ochrona sygnalistów ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z żywnością w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów.

PODATKI

dyrektywa ma wspomóc walkę z nieuczciwą konkurencją podatkową i uchylaniem się od opodatkowania.

Przygotuj się na 17 grudnia 2021

do tego dnia dyrektywa ma już obowiązywać w polskim systemie prawnym. A jeśli chcesz możesz zapoznać się z jej tekstem. Szybko pójdzie - ma tylko 40 stron 😉
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/02/grafika.png