Ochrona sygnalistów w sektorze Life Science – wpływ dyrektywy UE na przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa z sektora nauk o życiu (Life Science) zdają sobie sprawę z poważnych konsekwencji związanych z zawiadomieniem pracownika o wykroczeniach w pracy. Przeszłe doniesienia o nielegalnych prowizjach, marketingu oraz wysokich roszczeniach sądowych skłoniły firmy do podjęcia działań regulacyjnych. W ostatnich latach takie przypadki miały miejsce głównie w Stanach Zjednoczonych, ale teraz dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ochrony sygnalistów sugeruje, że wzrost aktywności demaskatorów może mieć miejsce także w Europie.

Kluczowe przepisy dyrektywy dotyczące sygnalistów

Dyrektywa o ochronie sygnalistów ma na celu zapewnienie ochrony przed odwetem dla osób, które zgłaszają naruszenia przepisów UE związane z pracą. Dotyczy to również naruszeń w sektorze Life Science, takich jak naruszenia standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników muszą ustanowić wewnętrzne kanały zgłaszania i zarządzania takimi naruszeniami.

Większość państw członkowskich UE do tej pory nie wdrożyła dyrektywy, ale od lipca 2023 roku przepisy dyrektywy zostały wdrożone we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem dwóch (Polska i Estonia). Firma z sektora Life Science prowadząca działalność w UE musi rozumieć lokalne przepisy w każdym kraju, w którym działa.

Minimalne wymagania dyrektywy obejmują:

1. Zakres funkcjonowania: Ochrona przed odwetem dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Jednak wymóg ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania dotyczy podmiotów zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

2. Zakres osobowy: Wewnętrzny kanał zgłaszania musi być dostępny dla wszystkich pracowników firmy, włączając w to pracowników tymczasowych i zatrudnionych na czas określony.

3. Zakres zgłoszeń: Dyrektywa zapewnia ochronę dla osób zgłaszających naruszenia prawa UE w określonych obszarach. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć ochronę na naruszenia prawa krajowego oraz na inne obszary, które nie zostały wymienione w dyrektywie.

4. Procedura sprawozdawczości wewnętrznej: Pracodawcy muszą ustanowić procedury sygnalistów dotyczące zgłoszeń ustnych lub pisemnych. Otrzymanie zgłoszenia musi zostać potwierdzone w ciągu siedmiu dni, a informacja zwrotna musi zostać przekazana w rozsądnym terminie. Przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

5. Odwet: Dyrektywa szeroko definiuje pojęcie odwetu wobec sygnalisty, obejmując takie działania jak brak awansu, zmiany w umowie o pracę, negatywne oceny okresowe, postępowania dyscyplinarne czy wreszcie zwolnienie z pracy.

6. Obrona przed postępowaniem sądowym: Dyrektywa zapewnia osobom zgłaszającym naruszenia prawa możliwość obrony, jeśli zostaną postawione w stan oskarżenia w związku z ujawnieniem informacji. Jeśli osoba miała uzasadnione podstawy do ujawnienia naruszenia, nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie.

7. Sankcje: Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia sankcji za działania odwetowe, ale pozostawia im swobodę określenia szczegółów.

Uwagi dla sektora Life Science

  • Sektor Life Science opiera się na badaniach naukowych, które generują cenne dane. Informacje te, wraz z abstrakcyjnymi pomysłami, danymi pacjentów i danymi eksperymentalnymi, muszą być chronione jako tajemnice handlowe. Dyrektywa może jednak ograniczać zdolność firm do ochrony tych tajemnic za pomocą postępowań sądowych, jeśli ujawnienie następuje w kontekście zgłoszenia nieprawidłowości. Przedsiębiorstwa z sektora Life Science powinny zastosować podejście skoncentrowane na wewnętrznym raportowaniu, aby zapobiec ujawnianiu poufnych informacji na zewnątrz. Wewnętrzne raportowanie może być wspierane przez jasne zasady, szkolenie pracowników i klarowne procedury zgłaszania.
  • Wiele globalnych przedsiębiorstw ma scentralizowane kanały raportowania grupowego. Dyrektywa pozwala na dzielenie się zasobami w celu przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia dochodzeń przez podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Jednak dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników dyrektywa nie zezwala na korzystanie z centralnych kanałów raportowania grupowego. Przedsiębiorstwo z sektora Life Science musi odpowiednio dostosować swoje procedury, aby uwzględnić zarówno lokalne, jak i centralne kanały zgłaszania.
  • Dyrektywa chroni sygnalistów przed działaniami odwetowymi, takimi jak brak awansu czy zmiana umowy o pracę. W sektorze Life Science, gdzie zatrudnienie tymczasowe jest powszechne, podejmowanie decyzji dotyczących umów o pracę może być problematyczne. Firma powinna być ostrożna, aby uniknąć zarzutów o odwet w związku z decyzjami dotyczącymi pracowników tymczasowych. Ponadto, działania odwetowe mogą obejmować również np. skierowanie na badania medycyny pracy, co wymaga szczególnej uwagi ze strony pracodawcy.

Podsumowanie

Wprowadzenie dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów ma istotne konsekwencje dla przedsiębiorstw z sektora Life Science. Przedsiębiorstwa muszą dostosować się do przepisów dotyczących wewnętrznych kanałów zgłaszania i zarządzania, a także uwzględnić ochronę tajemnic handlowych i ryzyko działań odwetowych. Dbałość o przestrzeganie przepisów oraz odpowiednie szkolenie pracowników są kluczowe dla ochrony zarówno sygnalistów, jak i interesów przedsiębiorstwa.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share