Dyrektywa o sygnalistach a obowiązki informacyjne spółek notowanych na giełdzie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. ma na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta ma znaczący wpływ na spółki notowane na giełdzie, ponieważ wprowadza nowe obowiązki informacyjne dotyczące zgłoszeń sygnalistów. W artykule omówimy, jaki wpływ ma dyrektywa na spółki notowane na giełdzie, jakie obowiązki informacyjne mają te spółki w przypadku otrzymania zgłoszenia sygnalisty, jaka odpowiedzialność ciąży na zarządach spółek w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących zgłoszeń sygnalistów oraz jak powinno wyglądać przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i informowanie o jego wynikach.

Jakie są skutki wprowadzenia dyrektywy dla spółek notowanych na giełdzie ?

Dyrektywa ta wprowadza obowiązek dla spółek notowanych na giełdzie, aby miały systemy do zgłaszania nieprawidłowości oraz procedury, które zapewniają ochronę sygnalistom przed represjami za zgłoszenie nieprawidłowości. Spółki te muszą również opublikować coroczne raporty dotyczące liczby i rodzaju zgłoszeń nieprawidłowości oraz sposobu ich rozpatrywania.

Jakie obowiązki informacyjne mają spółki notowane na giełdzie w przypadku otrzymania zgłoszenia sygnalisty?

Spółki notowane na giełdzie mają obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku otrzymania zgłoszenia sygnalisty, a także poinformowania o jego wynikach. Konieczne jest również zapewnienie ochrony sygnalistom przed represjami za zgłoszenie nieprawidłowości oraz utrzymanie poufności informacji, które zostaną udostępnione przez sygnalistę. Spółki powinny również wziąć pod uwagę, że po otrzymaniu zgłoszenia sygnalisty, mogą mieć obowiązek ujawnienia informacji na temat tego zgłoszenia akcjonariuszom i uczestnikom rynku kapitałowego, jeśli jest to niezbędne do ochrony interesów tych podmiotów.

Jaka odpowiedzialność ciąży na zarządach spółek notowanych na giełdzie w zakresie obowiązków informacyjnych o zgłoszeniach sygnalistów?

Zarządy spółek notowanych na giełdzie są odpowiedzialne za zapewnienie, że spółka spełnia wszystkie obowiązki wynikające z dyrektywy dotyczące ochrony sygnalistów oraz obowiązków informacyjnych dotyczących zgłoszeń sygnalistów. To oznacza, że zarządy muszą dostosować wewnętrzne procedury i systemy spółki do wymogów dyrektywy oraz upewnić się, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie przeprowadzania postępowań wyjaśniających i ochrony sygnalistów.

Jak powinno wyglądać przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem sygnalisty w spółkach notowanych na giełdzie?

Postępowanie wyjaśniające powinno być przeprowadzane zgodnie z wewnętrznymi procedurami spółki oraz wymogami dyrektywy. Należy przeprowadzić dokładne i obiektywne śledztwo, które obejmuje rozmowy z osobami zgłaszającymi nieprawidłowości oraz potencjalnymi świadkami, jak również przeanalizowanie dokumentów i danych związanych ze zgłoszonymi nieprawidłowościami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, spółka powinna podjąć odpowiednie działania naprawcze, aby zaradzić problemowi. Warto również pamiętać, że dyrektywa wymaga, by spółki informowały o liczbie i rodzaju zgłoszeń nieprawidłowości oraz sposobie ich rozpatrywania w swoich corocznych raportach.

Jak powinna spółka notowana na giełdzie informować o wynikach postępowania wyjaśniającego?

Spółki notowane na giełdzie powinny przedstawić wyniki postępowania wyjaśniającego w swoich corocznych raportach oraz w odpowiednim momencie powiadomić odpowiednie organy regulacyjne. Spółki powinny również poinformować osoby, które zgłosiły nieprawidłowości o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz o działaniach podejmowanych przez spółkę, aby zaradzić problemowi.

Jakie konsekwencje niesie za sobą niewłaściwa ochrona sygnalistów w spółkach notowanych na giełdzie?

Dyrektywa o sygnalistach wprowadza nowe obowiązki informacyjne dla spółek notowanych na giełdzie, w tym obowiązek posiadania systemów i procedur do zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów przed represjami. Obowiązki te są ważne, ponieważ zapewniają one przejrzystość i uczciwość działań spółek oraz przyczyniają się do ochrony interesów akcjonariuszy i inwestorów. Nie przestrzeganie tych obowiązków może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla spółki, takich jak sankcje finansowe lub karne od organów regulacyjnych czy utratę zaufania inwestorów.

Dlatego ważne jest, by spółki notowane na giełdzie były świadome swoich obowiązków i dostosowywały swoje wewnętrzne systemy i procedury do wymogów dyrektywy. Dzięki takiej postawie, spółki mogą zapewnić skuteczną ochronę sygnalistów i przyczynić się do zachowania zaufania do rynku kapitałowego oraz wprowadzenie pozytywnych zmian.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share