Ostateczny (?) projekt ustawy o sygnalistach – analiza projektu ustawy z 22 grudnia 2022

W miejsce RPO pojawia się PIP, komendant Policji…

Ostateczny projekt ustawy o sygnalistach określa, że w przypadku gdy zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia może takiego zgłoszenia dokonać do Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt ustawy określa też, że zgłoszenie zewnętrzne, które może stanowić przestępstwo dokonuje się właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (stołecznemu) Policji.

i prokurator!

Ale to nie wszystko. Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo:

 • przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej;
 • związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;
 • dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodępowodujące;
 • łapownictwa i płatnej protekcji,
 • prania pieniędzy;
 • fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi;
 • fałszowania faktur oraz posługiwania się takimi fakturami;

według projektu można dokonać także do prokuratora.

Wydłużenie okresu przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (poprzedni projekt zakładał, że będzie to 12 miesięcy).

Ujednolicono zatem okresy przechowywania danych osobowych oraz innych informacji w całej ustawie.

Dodatkowo ostateczny projekt zakłada, że organy publiczne są odrębnymi administratorami w zakresie ochrony danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez taki organ.

Zaświadczenie o byciu sygnalistą

W projekcie umożliwiono sygnaliście (na jego żądanie) uzyskanie od organu publicznego zaświadczenia, w którym to organ publiczny potwierdzać będzie, że zgłaszający podlega ochronie i nie mogą być wobec niego podejmowane działania odwetowe lub groźby zastosowania takich działań.

Nowe zadania informacyjne PIP

Ostatni projekt ustawy przewiduje, że Państwowa Inspekcja Pracy:

 • zapewniać będzie powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej zgłaszających oraz osób, pomagającym w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanej ze zgłaszającym, przed działaniami odwetowymi oraz osób których dotyczy zgłoszenie, w szczególności przez zamieszczenie tych informacji na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • udzielać będzie tym osobom informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie zgłaszających przed działaniami odwetowymi oraz, w odpowiednich przypadkach, wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia zgłaszającego ochroną.
 • udzielać będzie tym osobom porad w zakresie określonym w pkt. 2.

Zgłoszenia zewnętrzne w trybie KPA

Projekt zakłada, że w zakresie nieuregulowanym w rozdziale poświęconym zgłoszeniom zewnętrznym do postępowania przed organami publicznymi stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zmiany w przepisach karnych

Projekt modyfikuje też sankcje karne. A mianowicie:

 • ostateczny projekt ustawy o sygnalistach zakłada, że ten kto utrudnia dokonanie zgłoszenia, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (poprzednio grzywnie albo karze ograniczenia wolności).
 • jeżeli sprawca czynu określonego wyżej stosuje wobec zgłaszającego przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (w poprzednim projekcie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).
 • projekt obniża też karę pozbawienia wolności do lat 2 (poprzednio 3) za dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego mimo, że do naruszenia prawa nie doszło.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Nowy projekt ustawy o sygnalistach
Share