Ustawa o ochronie sygnalistów – kolejne zmiany w projekcie!

Ustawa o ochronie sygnalistów alert! Dzisiaj 7 lipca 2022 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny zmieniony projekt ustawy o ochronie sygnalistów.

Zmiany są raczej kosmetyczne, co sugeruje że jesteśmy na ukończeniu prac i niebawem (mamy nadzieję, że już sierpniu) projekt trafi do prac sejmowych.

Jakie zmiany zaszły w trzecim już projekcie ustawy o ochronie sygnalistów? Sprawdźmy!

Zmieniono definicję informacji o naruszeniu prawa

W nowym projekcie określono, że termin ten dotyczyć będzie nie tylko informacji (w tym uzasadnionego podejrzenia) dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym gdzie zgłaszający pracuje lub pracował, ALE TEŻ gdzie uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Zmieniono definicję postępowania prawnego

W aktualnym brzmieniu termin ten należy rozumieć jako postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: karnego, cywilnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.

Doprecyzowano, że sformułowanie „lub regulacji wewnętrznych wydanych w wykonaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego” ma spowodować objęcie ustawą postępowań, które oparte są o procedury umożliwiające wywiązanie się pracodawcy z obowiązków ustawowych.

Zmieniono zapis dotyczący ochrony danych osobowych zgłaszającego.

Zgodnie z nowym projektem ustawy dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości zgłaszającego będą podlegały ujawnieniu nieupoważnionym osobom tylko wtedy, gdy zgłaszający wyrazi na to wyraźną zgodę.

Rozszerzono katalog osób zgłaszających do których stosuje się ustawę o:

członków organu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Zmieniono zasady dotyczące działań odwetowych

Z art. 12 projektowanej ustawy wykreślono zapis umożliwiający podejmowanie działań odwetowych jeśli pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi i należycie uzasadnionymi powodami. Jednocześnie dodano zapis, że to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania wobec zgłaszającego nie są działaniem odwetowym,

Ponadto zasada odwróconego ciężaru dowodu znajdzie zastosowania w przypadku umów dotyczących świadczenia usług oraz działań polegających na np. odebraniu licencji lub zezwolenia.

Zgłoszenie z zastrzeżeniem

Dodano zastrzeżenie, że dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie będzie mogło stanowić podstawy do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

Ponadto uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub dostęp do takich informacji nie będzie mógł stanowić podstawy odpowiedzialności, jeśli takie działania NIE STANOWI CZYNU ZABRONIONEGO.

Zmiana w zakresie podmiotów zobowiązanych do ustanowienia kanałów wewnętrznych

W projekcie ustawy zmieniono zapis dotyczący podmiotów prawnych, do których stosuje się obowiązki dotyczące ustanawiania wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń prawa. Przepisy będą mieć zastosowanie do podmiotów prawych, na rzecz którego wykonuje LUB ŚWIADCZY pracę co najmniej 50 osób.

Zmiany w przechowywaniu danych rejestru zgłoszeń wewnętrznych

W projekcie ustawy uznano, że dane osobowe i inne informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych mają być przechowywane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W poprzednim projekcie było to 12 miesięcy od dnia zakończenia działań następczych.

Jak wskazuje projektodawca – taki okres przechowywania jest spójny z okresem przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego.

Nowe pozycje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych:

W nowym projekcie dodano też nowe pozycje jakie mają się znaleźć w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych:

  • dane osobowe zgłaszającego,
  • dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  • adres do kontaktu zgłaszającego.

TERMINY

Realizacja obowiązków dotyczących:

  • procedur zgłoszeń wewnętrznych dla podmiotów objętych ustawą,
  • procedur zgłoszeń zewnętrznych przez RPO lub organ publiczny,

ma nastąpić w terminie 2 MIESIĘCY (poprzednio 1 miesiąc) od wejścia w życie ustawy. Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

7.7. Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Nie wiesz jak sprostać nowym obowiązkom jakie wprowadza ustawa o ochronie sygnalistów? odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z Błażej Wągiel

Chcesz wiedzieć więcej na temat sygnalistów? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

O SZTUCE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

DYREKTYWA O OCHRONIE PRAW SYGNALISTÓW – NOWE OBOWIĄZKI FIRM

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share