Compliance w przedsiębiorstwie

Większość przedsiębiorców koncentruje się na jakości i efektywności swoich biznesów, przede wszystkim w kontekście uzyskiwanych dochodów. Oprócz tego w celu ograniczenia ryzyka prawnego powinni się oni skupić na zapewnieniu zgodności z prawem oraz przyjętymi standardami i normami etycznymi, a więc na compliance w przedsiębiorstwie.

Pojęcie compliance oznacza zgodność. Jest ona jednak rozumiana dość szeroko i odnosi się zarówno do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jak i normami pozaprawnymi. Powszechnie postrzegane jako przeciwdziałanie korupcji compliance nie ogranicza się wyłącznie do tworzenia zbioru reguł, przepisów i procedur. To cały szereg zintegrowanych ze sobą działań i standardów, których organizacja jest zobowiązana przestrzegać.

ISO 37001: Compliance w przedsiębiorstwie

Stworzenie systemu Compliance w firmie ma na celu przede wszystkim zapobieganie wszelkim naruszeniom i nieprawidłowościom. Przeciwdziałanie korupcji w przedsiębiorstwie odnosi się w tym przypadku nie tylko do pracowników i kadry zarządzającej, ale również partnerów biznesowych i kontrahentów. Zanim jednak skupimy się na tworzeniu i wdrażaniu systemu Compliance w przedsiębiorstwie, zwróćmy uwagę na standard ISO 37001.

Rola ISO 37001 w kontekście Compliance

ISO 37001 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania antykorupcyjnego. Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i opublikowana w 2016 roku. Norma ta ma na celu pomóc organizacjom w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję oraz w promowaniu kultury etycznych praktyk biznesowych.

Kluczowe aspekty ISO 37001 obejmują:

  • politykę antykorupcyjną,
  • ocenę ryzyka,
  • kontrole i procedury,
  • szkolenia i świadomość,
  • due diligence (w odniesieniu do partnerów biznesowych, klientów i dostawców, aby zminimalizować ryzyko korupcji),
  • monitoring i przegląd,
  • raportowanie i reagowanie,
  • niezależne audyty.

ISO 37001 jest przeznaczona dla wszelkiego rodzaju organizacji, niezależnie od ich wielkości, rodzaju działalności czy lokalizacji geograficznej. Implementacja tej normy może pomóc organizacjom w zapewnieniu zgodności z przepisami antykorupcyjnymi, zbudowaniu zaufania wśród interesariuszy oraz ochronie przed ryzykiem prawnym i reputacyjnym związanym z korupcją.

Przeciwdziałanie korupcji w przedsiębiorstwie: Jak wdrożyć system Compliance?

System zarządzania zgodnością dotyczy bardzo wielu obszarów organizacji i wpływa na szereg prowadzonych procesów. Dlatego też jego wdrożenie w firmie warto podzielić na obszary. Najbardziej popularnym z praktykowanych podziałów jest podział na obszary wewnętrzny i zewnętrzny. Obszar wewnętrzny powinien skupiać się na edukowaniu pracowników, podczas gdy obszar zewnętrzny na działaniach dotyczących klientów, podwykonawców, kontrahentów oraz instytucji prawnych.

Przedsiębiorców zainteresowanych stworzeniem i wdrożeniem systemu Compliance w ich organizacji zachęcamy do kontaktu. Nasz Zespół odpowie na wszystkie pytania i pomoże w określeniu potrzeb organizacji w zakresie wdrożenia Systemu Zgodności.

Share